f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จึงต้องสอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒  ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่านสามารถสแกน QR CODE สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์
title
“พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564”

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. “พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564” นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยได้เตรียมรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ใส่ใจกำลังสาม 1. ใส่ใจตนเอง 2. ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง 3. ใส่ใจประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สอง #กระทรวงคมนาคม #สายด่วนกรมทางหลวง1586