f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
TCA Talk พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโต..และ..เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร??

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง West Wing โรงแรมโอเรียนเด็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุหรือรับชมฟรีผ่าน LIVE สด Fanpage ของสมาคมฯScan QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน On-Site ฟรี!! (บุคคลทั่วไป On-Site บัตรราคาท่านละ 800 บาท)กำหนดการเวลา 13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนเวลา 13.30 - 13.40 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคม13.40 - 14.20 u. รายงานผลการศึกษาปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม คุ้มค่า                      และเอื้อต่อการพัฒนา อุติสาหกรรม โดย นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TRI)เวลา 14.20 - 15.20 u. การเสวนา เรื่อง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม ก่อสร้างเติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร                      โดย - นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฟ่ายวิชาการ กรมทางหลวง                            - นายอธิป พีชานนท์รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย                            - นางสาวสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง                            - ดำเนินรายการโดย นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการสมาคมฯเวลา 15.20 - 15.30 u. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 15.30 - 16.00 u. บรรยายพิเศษ หัวข้อ การอบรมการประเมินแคมป์และการวางแผนลดความเสี่ยงทางสังคมสำหรับแรงงานและเด็กโดย นายธนดล ฉันทะธาดาวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิบ้านเด็กเวลา 16.00 u. ปิดการสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนางสาวประภัสสร ศุกมงกลโทรศัพท์: 0-2251-4471-3 ต่อ 105, 08-0290-0647e-Mail: office@tca.or.th, Line Official Account: @tca_thaicontractor
title
ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา หน้าบ้าน หน้ามอง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

วันนี้ (23 ม.ค. 67) ที่ ลานข้างสำนักงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้ นายภัทร์นิธิ ประสาทกุลพิสิฐ หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ริม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา หน้าบ้าน หน้ามอง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และสถานที่ราชการ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดใบไม้ และตัดแต่งกิ่งไม้ ตั้งแต่บริเวณถนนหน้าสำนักงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ไปจนถึงบริเวณหน้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ให้สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
title
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน การณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ดังต่อไปนี้1. ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร2. ในท้องที่ดำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ และตำบลเสียว ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ3. ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ ดำบลโพธิ์ชัย ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลวัดธาตุ ตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย4. ในท้องที่ตำบลคลองควาย ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก ตำบลบ้านปทุม และตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี5. ในท้องที่ตำบลปลายพระยา ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา และตำบลนาเหนือ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่