f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
 
ข่าวสารทางหลวง
title
“แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2564”

“แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 13 ตุลาคม 2564” วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหาร จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งร่วมกันเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด.. ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ เชิญชวนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  ๒ เชิญชวนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ด้วยวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ จึงขอเชิญชวนจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564          เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดแพร่จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564         จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564