f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+660 - กม.21+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1252 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+000-กม.20+320 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 31/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+276 - กม.0+943 ปริมาณงาน 2.417 กม. จำนวน 33 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+250 - กม.4+150 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่-แม่ริม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+200-กม.17+000 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 12.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ2566 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวงหมายเลข118 สาย เชียงใหม่-เชียงราย ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000-กม.3+500 (เป็นแห่ง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 งานติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500-กม.14+000 (เป็นแห่ง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 06/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675 - กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 153 รายการ