f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 16/08/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.17+000 -กม.19+600 (เป็นแห่งๆ) (รวมบริเวณทางแยกทุ่งหัวช้าง) ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/08/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.3+500-กม.4+500 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/08/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/07/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 21411 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (ทางต่างระดับแยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.78 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+660 - กม.21+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1252 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+000-กม.20+320 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 31/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+276 - กม.0+943 ปริมาณงาน 2.417 กม. จำนวน 33 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 20/01/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+250 - กม.4+150 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 157 รายการ