f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2
ลงวันที่ 12/02/2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ ฝ่ายวิศวกรรม นายวิทยา ไชยนันท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด หัวหน้างานวางแผน หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่พร้อมกับ นายวิวัช ตั้งมั่นคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการขุดเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่อง TBM (Tunnel Boring Machine) และก่อสร้างผนังอุโมงค์ด้วยการติดตั้ง Segment Concrete เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม
 

'