f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 19/02/2567 TCA Talk พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโต..และ..เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร??
2 23/01/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน การณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3 23/01/2567 ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา หน้าบ้าน หน้ามอง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
4 17/01/2567 ”วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้างและคณะ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ประจำปี 2567
5 02/01/2567 อธิบดีกรมทางหลวงร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567
6 28/12/2566 พิธีเปิดจุดบริการประชาชน ศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567"
7 27/12/2566 แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง
8 27/11/2566 ขอปิดกั้นและเบี่ยงจราจรบนถนนหมายเลข 1317 กม.0+168.000 ฝั่งขวา เพื่อทำการก่อสร้างสะพาน
9 15/11/2566 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
10 15/11/2566 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างมนัส ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
11 03/11/2566 ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
12 07/08/2566 12 สิงหาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
13 27/07/2566 เชิญประชุมกลุ่มย่อยที่ 1
14 21/07/2566 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และแนวทางการปฏิบัติงาน
15 10/07/2566 กรมทางหลวงขยายทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ – อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา – อ.เทิง จ.เชียงราย ระยะทาง 37 กม. เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ เชื่อมโยงการคมนาคม รองรับเส้นทางสายเศรษกิจ R3A