f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน - แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.1+750 - กม.2+600 19/09/2566 ชม.2/37 /2566 ลว.25 ก.ย. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2566 ชม.2/eb./ 36 /2566 ลว.13 ก.พ. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2566 ชม.2/eb./ 32 /2566 ลว.25 ม.ค. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม บริเวณ กม.34+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 29/11/2565 ชม.2/ eb. / 27 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว-ต้นพยอม ตอน1 ระหว่าง กม.32+750 - กม.41+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,929 ตร.ม.) 16/11/2565 ชม.2/eb./ 20 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพัก 2 ชั้น 6 ครอบครัว ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น – สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/10/2565 ชม.2/ eb. / 1 /2566 ลว 13 ก.ย. 2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 24/03/2565 ชม.203/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 15/02/2565 ชม.2/02/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 522/40/64/312 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา - ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (แยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 27/08/2564 ชม.2/eb./34/2564 ลว. 20 ส.ค.64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 15/09/2564 ชม.2/03/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) จำนวน 1 รายการ 11/08/2564 ชม.2/02/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.๙+๑๑๐ - กม.๑๑+๑๒๕ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๗,๓๕๘ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ 22/03/2564 ชม.2/eb./31/2564 ลว.22 มี.ค. 64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+240 - กม.4+659 ปริมาณงาน 0.419 กม. (2,704 ตร.ม.) จำนวน 14 รายการ 01/12/2563 ชม.2/eb./11/2564 ลว.11 พ.ย.63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) จ.เชียงใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น - สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 ชม.2/eb./ 4 /2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ