f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 16/06/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 86 ดาวน์โหลด
อินโฟกราฟิค พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 73 ดาวน์โหลด

'