f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
ลงวันที่ 26/01/2567

คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0428/ว 379 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 แจ้งเวียน หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อทราบ เรื่อง คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง โดยได้ แจ้งการปรับปรุงแก้ไขคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างขึ้นใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และได้จัดส่งคู่มือดังกล่าวพร้อมหนังสือฯ เพื่อให้ส่วนราชการนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ให้กับลูกจ้างในสังกัดต่อไป 1 ดาวน์โหลด

'