f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยไซ - สันกำแพง ระหว่าง กม.26+630 - กม.30+230 ปริมาณงาน 3.600 กม. จำนวน 11 รายการ 01/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.25+400-กม.28+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 43,428 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 18,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.23+500 - กม.33+345 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 28,478 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.16+350 - กม.19+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 01/04/2563 13,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1014 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอยสะเก็ด - ป่าบง ระหว่าง กม.0+446 - กม.4+680 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 43,994 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0104 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ระหว่าง กม.45+325 - กม.48+940 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 34,421 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 16,022,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.78+915 - กม.82+750 ปริมาณงาน 28,217 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 01/04/2563 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 12,180.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 99,218.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 192,063.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – บ้านโป่ง บริเวณ กม.9+357 และ กม.12+956 และทางหลวงหมายเลข 1414 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงป่าลัน – หนองมะจับ บริเวณ กม.0+800 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 2 รายการ (ภายในระหว่าง หลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบอาจจะกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใ 30/03/2563 3,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 บริเวณ กม.548+701 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 24,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 – กม.3+500 ปริมาณงาน 1.500 กม. จำนวน 29 รายการ 27/03/2563 45,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน 20/03/2563 39,978.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 บริเวณ กม.548+701 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 24/03/2563 24,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 440 รายการ