f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงวันที่ 22/11/2565

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศ คณะกรรมการสรรหา กสทช. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกการโทรคมนาคมแห่งชาติ 38 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับขอมูลข่าวสารของกรมทางหลวง 1 ดาวน์โหลด

'