f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+000-กม.20+320 22/03/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน-แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.1+750-กม.2+600 22/03/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+276-กม.0+943 ปริมาณงาน 2.417 กม. จำนวน 33 รายการ 14/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+250 - กม.4+150 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) 27/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 งานติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500-กม.14+000(เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1แห่ง 19/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่-แม่ริม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+200-กม.17+000 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 12.800 กิโลเมตร 18/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (13 ต้น) 18/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675 - กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข121ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม บริเวณ กม.34+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 15/12/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม ตอน 1 ระหว่าง กม.32+750-กม.41+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,929 ตร.ม.) 17/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.12+450 - กม.13+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.859 กม.) จำนวน 41 รายการ 01/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ดอนแก้ว - ต้นพยอม บริเวณ กม.34+745 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 01/11/2565 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 175 รายการ