f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.17+000-กม.19+600 (เป็นแห่ง ๆ)(รวมบริเวณทางแยกทุ่งหัวช้าง) ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/08/2566 ชม.2/ 38 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่-ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.3+500-กม.4+500 (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/08/2566 ชม.2/ 39 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 21411 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0102 ตอน ต้นเปา – ดอนแก้ว บริเวณ กม.22+021 (ทางต่างระดับแยกแม่กวง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.78 ตร.ม.) 07/08/2566 ชม.2/36/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2566 522/40/66204 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 3 กม.20+660-กม.21+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ 24/03/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+000-กม.20+320 22/03/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน-แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.1+750-กม.2+600 22/03/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+276-กม.0+943 ปริมาณงาน 2.417 กม. จำนวน 33 รายการ 14/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+250 - กม.4+150 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) 27/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 งานติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.9+500-กม.14+000(เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1แห่ง 19/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางเส้นทางเมืองเชียงใหม่-แม่ริม ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่-ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+200-กม.17+000 (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง 12.800 กิโลเมตร 18/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ยกระดับมาตรฐานการเดินทางบนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (13 ต้น) 18/01/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 180 รายการ