f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21115 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 7,358 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 22/03/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 21115 งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ด้วยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 7,358 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 11/03/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2564 522/85/64/085 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ว่าจ้างตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2563 522/-/64/034 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.4+240 - กม.4+659 ปริมาณงาน 0.419 กม. (2,704 ตร.ม.) จำนวน 14 รายการ 02/12/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 522/85/64/010 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2563 522/60/64/006 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2563 522/85/64/004 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2563 522/85/64/007 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ตอน 1 ระหว่าง กม.34+200 – กม.41+868 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,017 ตร.ม.) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ตอน 3 ระหว่าง กม.552+800 – กม.560+712 ปริมาณงาน 4 แห่ง (7,517) ตร.ม. 12/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ.เชียงใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจั่น - สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น -สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต้ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ระหว่าง กม.2+070 - กม.3+883 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.813 กม.) จำนวน 20 รายการ 11/11/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ