f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 522/60/63/206 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 29/04/2563 ชม.2/eb./38/2563 ลว 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจั่น – สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 ชม.2/eb./28/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.3+367 – กม.36+100 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (357.638 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ 24/04/2563 ชม.2/eb./33/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงสันกำแพง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ออนหลวย ที่ กม.10+000.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 ชม.2/eb./26/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงสันกำแพง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ออนหลวย ที่ กม.10+000.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจรในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0104 ตอน ต้นพยอม – เหมืองกุง ระหว่าง กม.41+868 – กม.51+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (282.960 ตร.ม.) จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 ปริมาณงาน 9,601 ตร.ม. 03/04/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 6 ระหว่าง กม.29+408 – กม.31+340 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (49 ต้น) จำนวน 2 รายการ 03/04/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 522/60/63/129 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
11 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ระหว่าง กม.38+400 – กม.41+827 ปริมาณงาน 29,702 ม.(15,742.06 กก.) 18/03/2563 ชม.2/eb./13/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
12 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.16+350 - กม.19+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 22,040 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 09/03/2563 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 522/60/63/109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2563 522/60/63/109 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 522/60/63/051 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ