f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ม.ค. 64 ถึง เดือน มี.ค. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดิอน ต.ค. 2563 ถึง เดือน ธ.ค. 2563 ไตรมาสที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2564 ไตรมาสที่1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63) ปี2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 16/11/2563 63117245221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 16/11/2563 63117244966 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 16/11/2563 63117244548 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม 2562 16/11/2563 63117243860 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนาย ๒๕๖๒) 04/09/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคา พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๒) 29/04/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 18/03/2562 522/40/62/078 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
10 จ้างติดตั้งราวกันอันตราย จำนวน 1 งาน 18/03/2562 522/-/62/115 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ