f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปี พ.ศ.2566 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+660-กม.21+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ 09/10/2566 ชม.2/ 34 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2566 รหัสงาน 28003 ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่-บ้านโป่ง ระหว่าง กม.6+825-กม.8+140 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.315 กม.) จำนวน 11 รายการ 19/10/2565 ชม.2/eb./16/2566 ลว.19 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1014 ตอนควบคุม 0101-0102 ตอน ดอยสะเก็ด-ป่าบง-สันป่าคา ระหว่าง กม.8+475-กม.14+675 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 34,963 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 18/10/2565 ชม.2/eb./ 14 /2566 ลว.18 ต.ค.65 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4 การจ้างเหมาตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1260 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ระหว่าง กม.2+425 - กม.2+765 (สะพานข้ามน้ำปิง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 6 รายการ 23/09/2565 ชม.2/eb./2/2566 ลว.23 ก.ย. 65 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอน ปางแฟน - แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.1+750 - กม.2+600 25/01/2567 ชม.2/37 /2566 ลว.25 ก.ย. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
6 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๒๗๖ - กม.๐+๙๔๓ ปริมาณงาน ๒.๔๑๗ กม. 09/10/2566 ชม.2/ 33 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) 24/04/2566 ชม.2/ 30 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
8 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+250 - กม.4+150 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2566 ชม.2/ 29 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ