f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 141,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 6,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 25,535.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2562 265,039.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2562 68,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2562 19,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2562 9,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ งาน (ตามรายละเอียดแนบ) 05/08/2562 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2562 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 148,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2562 498,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2562 13,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 180,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 180,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 271 รายการ