f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนจั่น-เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000-กม.7+565(เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน1 แห่ง 13/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การก่อสร้างจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว-ต้นพยอม ตอน 3 บริเวณ กม.39+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 2,214,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจั่น - สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจั่น - สันกลางใต้ ที่ กม.1+140.000 LT. ปริมาณงาน 2 หลัง 13/04/2563 2,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงสันกำแพง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ออนหลวย ที่ กม.10+000.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 ปริมาณงาน 9,601 ตร.ม. 10/04/2563 3,831,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0104 ตอน ต้นพยอม – เหมืองกุง ระหว่าง กม.41+868 – กม.51+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (282.960 ตร.ม.) จำนวน 3 รายการ 10/04/2563 1,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานเครื่องหมายนำทาง (ปุ่มสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น - สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 2 (สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว ตอน 2) ระหว่าง กม.1+087 - กม.36+950 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7,724 อัน 10/04/2563 1,906,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 8,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 6 ระหว่าง กม.29+408 – กม.31+340 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (49 ต้น) จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 2,293,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ริม – ปางดะ ระหว่าง กม.6+000 – กม.10+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 904 ม. จำนวน 2 รายการ 09/04/2563 1,996,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1367 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+370 – กม.11+833 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4,280 ตร.ม. 09/04/2563 1,708,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1367 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันทรายน้อย – มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตอน 2 ระหว่าง กม.11+850 – กม.12+570 (เป็นแห่ง ๆ) 09/04/2563 1,346,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 576 รายการ