f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 7,291.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 ปริมาณงาน 9,601 ตร.ม. 22/04/2563 3,831,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0104 ตอน ต้นพยอม – เหมืองกุง ระหว่าง กม.41+868 – กม.51+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (282.960 ตร.ม.) จำนวน 3 รายการ 22/04/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมา ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง (ปุ่มสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ดอนจั่น – สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 2 (สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 2) ระหว่าง กม.1+087 – กม.36+950 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7,724 อัน 22/04/2563 1,906,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 6 ระหว่าง กม.29+408 – กม.31+340 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (49 ต้น) จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 2,293,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 21/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 7,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 25,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 บริเวณ กม.548+701 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 17/04/2563 24,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – บ้านโป่ง บริเวณ กม.9+357 และ กม.12+956 และทางหลวงหมายเลข 1414 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงป่าลัน – หนองมะจับ บริเวณ กม.0+800 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 2 รายการ 15/04/2563 3,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 27/03/2563 50,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมารณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้-ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.3+367 - กม.36+100(เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (357.638 ตร.ม.) 13/04/2563 1,866,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาตามรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000-กม.26+170 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) 13/04/2563 2,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) 13/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 576 รายการ