f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน 27/04/2563 49,338.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 29/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 29/04/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 3 บริเวณ กม.0+000 (รวมบริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 29/04/2563 2,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 5,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน 13/04/2563 266,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 22,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 23/04/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย จำนวน 1 งาน 23/04/2563 16,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเปลี่ยนโคมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 23/04/2563 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 งาน 27/04/2563 41,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 27/04/2563 37,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 10,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2563 421,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+170 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) จำนวน 2 รายการ 24/04/2563 2,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 576 รายการ