f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2563 50,515.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2563 51,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.4+935 – กม.9+135 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 6,930 ตร.ม. จำนวน 4 รายการ 08/04/2563 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 68,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จ้างผลิตและติตั้งป้าย จำนวน 1 ป้าย 07/04/2563 35,096.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 ตอน 2 ระหว่าง กม.551+600 – กม.552+800 ปริมาณงาน 29,215 ม.(15,483.95 กก.) 08/04/2563 2,951,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.3+150 ปริมาณงาน 29,487 ม.(15,628.11 กก.) 08/04/2563 2,979,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ระหว่าง กม.38+400 – กม.41+827 ปริมาณงาน 29,702 ม.(15,742.06 กก.) 08/04/2563 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผน รายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.0+035 – กม.2+400 ปริมาณงาน 29,123 ม.(15,435.19 กก.) 08/04/2563 2,942,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ขี้เหล็กหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.4+240 – กม.7+650 ปริมาณงาน 19,801 ม.(10,494.53 กก.) 08/04/2563 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 36,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+170 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 2,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเมิง – วัดจันทร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+000 – กม.26+170 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (62 ต้น) จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 2,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ตอน 3บริเวณ กม.39+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 2,214,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0103 ตอน ดอนแก้ว – ต้นพยอม ตอน 3บริเวณ กม.39+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 2,214,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 576 รายการ