f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62030036586
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 - กม.19+527 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,994,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/03/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ