f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
"สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชปณิธาน" (Chiang Mai Showcare 2019)
ลงวันที่ 23/09/2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 มอบหมายให้นายเอกนรินทร์  จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  นายธวัช  วัฒธรรม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3  และนายพงษ์พินันท์  บูรณะกิติ  ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วม "สืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชปณิธาน" (Chiang Mai Showcare 2019) ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเดียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


'