f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
กิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่"
ลงวันที่ 28/05/2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.30 น.นายเอกนรินทร์  จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมผู้บริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่" เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยนายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่


'