f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน การณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 24/01/2567

ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ดังต่อไปนี้
1. ในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
2. ในท้องที่ดำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ และตำบลเสียว ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3. ในท้องที่ตำบลหนองกอมเกาะ ดำบลโพธิ์ชัย ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลวัดธาตุ ตำบลหาดคำ และตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
4. ในท้องที่ตำบลคลองควาย ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก ตำบลบ้านปทุม และตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
5. ในท้องที่ตำบลปลายพระยา ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา และตำบลนาเหนือ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง 14 ดาวน์โหลด

'