f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
โปรดวางแผนการเดินทาง-เลี่ยงเส้นทาง ทล.1001
ลงวันที่ 09/08/2564

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจร เดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจรและจะดำเนินการ ลาดยาง PRIME COATACK COAT และปูผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE

บนทางหลวงหมายเลข 1001 สาย เชียงใหม่ - บ้านโป่ง ขาออกเมืองและขาเข้าเมือง ระหว่าง กม.2+070 ถึง กม.3+883 ระยะทางประมาณ 1.813 กิโลเมตร

(ตั้งแต่บริเวณก่อนถึงปั้ม ปตท. จนถึง ก่อนไฟแดงแยกลิขิตชีวัน)

โดยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดช่องจราจรในบางช่องทางในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2564


'