f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 09/07/2564
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

'