f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
งานขุดลอกรางระบายน้ำ
ลงวันที่ 06/06/2563

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเตรียมพร้อมระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ได้แก่

?? หมวดทางหลวงแม่ริม บนทางหลวงหมายเลข 1096 ช่วง กม.1+200
?? หมวดทางหลวงสันกำแพง บนทางหลวงหมายเลข 1229 ช่วง กม.5+000 - กม.8+000 (เป็นแห่ง ๆ)
?? หมวดทางหลวงดอยสะเก็ด บนทางหลวงหมายเลข 1252 ช่วง กม.17+500 - กม.23+532 (เป็นแห่ง ๆ)
?? หมวดทางหลวงสะเมิง บนทางหลวงหมายเลข 1349 ช่วง กม.33+000 - กม.40+000 (เป็นแห่ง ๆ)


'