f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 19/05/2563

>> ตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอำนวยความสะดวกในช่วงเวลากลางคืน
เนื่องจากมีงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในทางขนาน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - กองบิน 41 ตั้งแต่บริเวณแยกข่วงสิงห์ - โรงพยาบาลลานนา - แยกฟ้าฮ่าม


'