f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
รณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 21/01/2562

ร่วมกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายอภินันท์ ประสาท หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่ริม นำเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแม่ริมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


'