Close
title
f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
Chiangmai3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การบำรุงรักษาทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุม Site Meeting ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการควบคุมงานก่อสร้าง เกิดประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วย นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นางดวงแก้ว แสนงาย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม) ,ช่างควบคุมงาน , เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุม Site Meeting ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการควบคุมงานก่อสร้าง เกิดประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างให้ได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องประชุม