f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.3+367 – กม.36+100 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (357.638 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ 24/04/2563 ชม.2/eb./33/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
47 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงสันกำแพง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ออนหลวย ที่ กม.10+000.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 ชม.2/eb./26/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
48 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงสันกำแพง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – ออนหลวย ที่ กม.10+000.000 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 24/04/2563 ชม.2/eb./26/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 522/60/63/166 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
50 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.3+367 – กม.36+100 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (357.638 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ 24/04/2563 ชม.2/eb./33/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 522/60/63/164 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
52 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.7+565 ปริมาณงาน 9,601 ตร.ม. 22/04/2563 ชม.2/eb./25/2563 ลว.10 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
53 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอนควบคุม 0104 ตอน ต้นพยอม – เหมืองกุง ระหว่าง กม.41+868 – กม.51+000 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (282.960 ตร.ม.) จำนวน 3 รายการ 22/04/2563 ชม.2/eb./24/2563 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
54 การจ้างเหมา ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง (ปุ่มสะท้อนแสง) ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ดอนจั่น – สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 2 (สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 2) ระหว่าง กม.1+087 – กม.36+950 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7,724 อัน 22/04/2563 ชม.2/eb./23/2563 ลงวันที่ 10 เ.ม.ย. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
55 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอนควบคุม 0102 ตอน สันกลางใต้ – ห้วยแก้ว ตอน 6 ระหว่าง กม.29+408 – กม.31+340 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (49 ต้น) จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 ชม.2/eb./22/2563 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 522/40/63/163 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 522/60/63/162 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
58 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25800 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0900 ตอน อุโมงค์ – กองบิน 41 บริเวณ กม.548+701 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ 17/04/2563 ชม.2/eb./21/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
59 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1001 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงใหม่ – บ้านโป่ง บริเวณ กม.9+357 และ กม.12+956 และทางหลวงหมายเลข 1414 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดงป่าลัน – หนองมะจับ บริเวณ กม.0+800 ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 2 รายการ 15/04/2563 ชม.2/eb./20/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 27/03/2563 522/60/63/151 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 422 รายการ