f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
หมวดทางหลวงดอยสะเก็ด
ลงวันที่ 17/01/2562

หมวดหลวงหลวงดอยสะเก็ด
ริมทางหลวงหมายเลข 118 ที่ กม.20+000 
ต.เชิงดอย   อ.ดอยสะเก็ด   จ.เชียงใหม่  
โทร.0  5329  2232


'