แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ลงวันที่ 14/01/2562

'