f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ประวัติสำนักงาน
ลงวันที่ 14/01/2562

กรมทางหลวง  ได้มีคำสั่งแบ่งแขวงการทางเชียงใหม่ (ซึ่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468)  ออกเป็นแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 และแขวงการทางเชียงใหม่ที่  2  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2491  โดยมีนายปัญญา  สูตะบุตร เป็นนายช่างแขวงการทางคนแรก ตั้งสำนักงานอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสำนักทางหลวงที่ 1 และ แขวงฯ เชียงใหม่ที่ 1 ณ ริมถนนท่าแพ ต่อมาปี พ.ศ.2499 ได้ย้ายสำนักงานทั้ง 3 หน่วยงาน  ไปอยู่ร่วมกันอีก ณ ริมถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม  2548 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน บริเวณสะพานต่างระดับดอนจั่น ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   มีเนื้อที่ทั้งหมด  9.50  ไร่


'