f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
ลงวันที่ 10/01/2563

มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โดยนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี พร้อมใบประกาศ ได้แก่

(ระดับประถมศึกษา)
1.นางสาวพรสุภา ดอกพุฒ
2.นายธันว์ เปรมปลื้ม
3.นางสาวเกศพิรุณ สันธิ

(ระดับปริญญาตรี)
1.นายประเทียน ปัญญาอุ่น
2.นางรัตนาภรณ์ สารวงศ์
3.นางฐานิต พิงค์เจริญ
4.นายไพบูลย์ ใจปัญญา

พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาประเภททุนสนับสนุนให้แก่สมาชิก จำนวน 3 ราย


'