f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
ลงวันที่ 05/08/2562

   วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562
 โดยดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 5 ส. อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่องต่อไป


'