f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ตรวจเยี่ยมรับมอบสิ่งของ ประจำปี 2562
ลงวันที่ 07/01/2562

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายเอกนรินทร์   จินทะวงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ นายไพบูลย์  ใจปัญญา หัวหน้าหมวดทางหลวงดอยสะเก็ดและเจ้าหน้าที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบสิ่งของ จากนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และคณะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานจามจุรี สำนักงานทางหลวงที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่


'