f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล (ทล.1141 ตลอดแนวถนนมหิดล)
ลงวันที่ 05/05/2563

# งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล (ทล.1141 ตลอดแนวถนนมหิดล)

?? นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้ นายอาคม จุลธง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฯ ฝ่ายปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสรับรู้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล ทางหลวงหมายเลข 1141 ตลอดแนวถนนมหิดล ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565


'