f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
CHIANGMAI 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ :
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 03/06/2563 หมวดทางหลวงเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
2 03/06/2563 หมวดทางหลวงดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
3 03/06/2563 หมวดทางหลวงแม่ริม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
4 07/05/2563 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
5 05/05/2563 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมหิดล (ทล.1141 ตลอดแนวถนนมหิดล)
6 22/04/2563 มาตรการป้องกัน covid-19
7 20/04/2563 มาตรการป้องกัน covid-19
8 20/04/2563 ลงพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 118 ตอน เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+500 ประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสรับรู้ข้อมูล /แสดงความคิดเห็น
9 08/04/2563 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่
10 23/03/2563 มาตรการป้องกัน covid-19
11 16/03/2563 "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน"
12 10/01/2563 มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
13 13/10/2562 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 15/08/2562 "การให้ความรู้ด้านการจราจร"
15 05/08/2562 กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562